הערות אדם טבע ודין לדיון רוויזיה בחומרים הפעילים שנקבע ל-03.09.2019

נכתב ע״י ATD   |   10 אוקטובר, 2019   |   הדברה
הערות אדם טבע ודין לדיון רוויזיה בחומרים הפעילים שנקבע ל-03.09.2019

לקראת קיומו של דיון אחרון בסבב הרביזיות ל-50 החומרים שנקבעו מראש, אדם טבע ודין קוראת לועדה להמשיך ולדון בחומרים נוספים על בסיס מסוכנותם.

בין היתר, אנו קוראים לוועדה לדון בהמשך רישומו של קוטל העשבים גלייפוסייט. בעקבות ההכרזה על סיווגו כמסרטן אפשרי על ידי ארגון הבריאות העולמי ב-2015, ערים ומדינות רבות החליטו להוציא את החומר מכלל שימוש. בישראל, גלייפוסייט מאושר לשימוש בתוך יישובים, סביב מאגרי מים ותעלות ניקוז, לאורך פסי רכבת וצידי דרכים בינעירוניות, ובשטחים סביב יישובים ומתקנים חקלאיים. בנוסף, הריסוס מתבצע בגידולי דגנים כשבוע לפני הקציר. כתוצאה מהפרקטיקה החקלאית הזו, שאריות חומר ההדברה בתוצרת החקלאית המשווקת לציבור גבוהות יותר מבפרקטיקות חקלאיות אחרות.

באשר לדיון זה, אדם טבע ודין מתכבדת להגיש הערותיה על חומרי ההדברה הנידונים:
Dimethenamid
Imazapic
Imazapyr
Sulfentrazone
Terbacil
Thidiazuron

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם