הערות אדם טבע ודין לתיקון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ”ה-1994

נכתב ע״י ATD   |   31 מרץ, 2018   |   הדברה
הערות אדם טבע ודין לתיקון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ”ה-1994

על מנת להביא את הרגולציה הישראלית לעמוד בשורה אחת עם הרגולציה האירופאית והאמריקאית, כפי שאף הוגדר כאחת ממטרות ההצעה לעדכון התקנות, נדרש, כחלק מתיקון התקנות, להתייחס למרכיבים הבאים:

1. על הליך הרוויזיות, אשר מתבצע מעת לעת באופן יזום על ידי הוועדה הבין משרדית, להיות מעוגן בתקנות, לרבות קביעת תדירות לעריכת הרוויזיות )אחת ל-15 שנה לכל הפחות( ונוהל ביצוען, אשר יתבסס על ידע מדעי עדכני וכן הערכת סיכונים בהתאם לתנאים מקומיים.
2. יש לקבוע קריטריונים טוקסיקולוגיים וסביבתיים לאישור, להגבלה ולאיסור הרישום של תכשירי הדברה, בדומה לנהוג באירופה ובארה”ב. יש להציב מגבלות על השימוש בחומרי הדברה אשר ידועים כמסוכנים ביותר, על ידי שורה של הסדרים ייחודיים לחומרים לשימוש מוגבל, כפי שנעשה באירופה
ובארה”ב.
3. יש להתנות את השימוש בחומרי הדברה בהכשרה ורישוי, על מנת להעלות את מודעות המדבירים לדרישות החוק והתווית, לוודא יישום שיטות מיטביות להדברה, וכן למנוע שימוש מסוכן בחומרי הדברה חקלאיים על ידי כלל הציבור.
4. נדרש להגביר את השקיפות ושיתוף הציבור בכל תהליך קבלת ההחלטות בנוגע לחומרי הדברה, במיוחד בדיונים עקרוניים כגון רוויזיות.
5. לבסוף, אנו מתנגדים להצעה להעביר את תפקיד יו”ר הועדה הבין משרדית לידי נציג משרד החקלאות. מטרת הוועדה הינה לקבוע אם קיימת סכנה בלתי סבירה לציבור או לסביבה מתכשירי ההדברה, ועל כך, יש לשמור את תפקיד יו”ר הוועדה בידי משרד הבריאות.

במסמך יוצגו המלצות אדם טבע ודין לתיקון התקנות במפורט.

ראו גם:
המלצות אדם טבע ודין לשינויים בהליכי רישום תכשירי הדברה ובנוהל העבודה של הוועדה הבין משרדית לתיאום השימוש בתכשירי הדברה (אפריל 2016)

המלצות נוספות לשינויים בהליכי רישום תכשירי הדברה (אוגוסט 2017)

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם