הערות אדם טבע ודין לטיוטת התקנות לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (הנוהל הבסיסי), התשע”ו-2016

נכתב ע״י ATD   |   23 פברואר, 2016   |   הדברה
הערות אדם טבע ודין לטיוטת התקנות לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (הנוהל הבסיסי), התשע”ו-2016

אישור התקנות לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו (הנוהל הבסיסי), התשע”ו-2016 הכרחי על מנת להביא ליישומו של החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו התשע”א-2011. מטרת החוק היא להביא לכך כי תנאי הייצור של התוצרת יבטיחו כי התוצרת בישראל תהיה באיכות ראויה ובטוחה למאכל. לצערנו, התקנות בנוסחן הנוכחי לא מביאות עימן בשורה בריאותית-סביבתית ואנו תקווה כי בשלב זה הדרך להטמעת שינויים בנוסח הטיוטות עודנה פתוחה.

התקנות בנוסחן הנוכחי מנציחות את המצב הקיים, במסגרתו ישנו סטנדרט כפול בין הדרישות לצורך ייצוא תוצרת צמחית לבין הדרישות לצורך שיווקה בישראל. לעמדתנו, יש לנצל התקנת התקנות שבנדון כדי לבטל סטנדרט כפול זה.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם