עמדת אדם טבע ודין בנוגע לרוויזיה של 6 חומרי הדברה פעילים – שלב ב’ ברוויזיה של 49 חומרים פעילים

נכתב ע״י ATD   |   26 נובמבר, 2017   |   הדברה
עמדת אדם טבע ודין בנוגע לרוויזיה של 6 חומרי הדברה פעילים – שלב ב’ ברוויזיה של 49 חומרים פעילים

מאת שרית כספי אורון, ראש תחום כימיקלים ובריאות באדם טבע ודין

אני מתכבדת להגיש הערות אלו בשם אדם טבע ודין, לרוויזיה של חומרי הדברה הבאים:
Bromopropylate
Cyfluthrin
Chlorfenapyr
Diafenthiuron
Propargite
Guazatine

הצורך ליישר קו עם עקרונות ודרישות הרגולציה האירופאית
אזכיר בקצרה את העקרונות לרישום חומרי הדברה שעולות מהרגולציה האירופאית. יש לדעתי, להיצמד לעקרונות אלו בקבלת ההחלטות שלפנינו:
– אי פגיעה בבריאות הציבור
– אי פגיעה בסביבה
– שקיפות ושיתוף הציבור

…יוער שנית כי לא בוצע הערכת סיכונים מחשיפה כוללת לחומרים אלו בישראל, או עבור אוכלוסיות רגישות להשפעות חומרי הדברה. בנוסף, אין מידע אודות הימצאות של חומרי ההדברה בסביבה, בגוף האדם ובמקרה של guazatine אף חסר מידע בסיסי אודות היקף השאריות במזון.מעבר להמלצות הקונקרטיות, נדרש לקבוע קריטריונים לאישור רישומם של חומרים, כפי שהוצג לעיל. בנוסף, כפי שטענו בעבר, אנו גורסים כי על הליך הרוויזיה להתנהל תוך שיתוף מהותי של הציבור, לרבות פרסום מידע וטיוטות החלטות הועדה.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם