כשלי שירות המזון בהגנה על הציבור מחשיפה לחומרי הדברה

נכתב ע״י ATD   |   30 יוני, 2019   |   הדברה
כשלי שירות המזון בהגנה על הציבור מחשיפה לחומרי הדברה

שירות המזון הארצי הוא יחידה במשרד הבריאות המופקדת על הגנה על בריאות הציבור מפני חשיפה למזהמים המצויים במזון. בתוך כך, יש לשירות המזון תפקיד משמעותי בכל הנוגע לתחום חומרי ההדברה והגנה על הציבור מפני חשיפה אליהם. שני נדבכים מרכזיים העומדים בבסיס אחריות זו הם פיקוח ואכיפה על שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית החל מרגע הקטיף ועד לצלחת, וכן פיקוח על מזון ותוצרת חקלאית מיובאת. משרד החקלאות ופיתוח הכפר הינו בעל אחריות משלימה לאחריות זו, בהיותו האחראי על התוצרת החקלאית המקומית עד לקטיף, וכן אחראי על תוצרת חקלאית המגיעה מעזה. נדבך נוסף בבסיס אחריותו של שרות המזון הוא אחריות על קביעת רמות שאריות חומרי הדברה מרביות מותרות בתוצרת וביצוע הערכת הסיכונים הנדרשת לצורך קביעה זו, מתוקף תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה), התשנ”א – 1991.

ואולם, כפי שיפורט בדוח זה, על אף התקדמות שחלה בתחום בשנים האחרונות בכל הנוגע לתכנית הדיגום שעורך משרד הבריאות בתוצרת מקומית, ישנם עדיין כשלים רבים בתפקודו של שרות המזון ביחס לגופים בעלי אחריות מקבילה בעולם.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם