עתירה של אדם טבע ודין לקבלת מידע ממשרד החקלאות בהתאם לחוק חופש המידע

נכתב ע״י ATD   |   2 אוגוסט, 2018   |   הדברה
עתירה של אדם טבע ודין לקבלת מידע ממשרד החקלאות בהתאם לחוק חופש המידע

העותרת במסגרת בקשתה לקבלת מידע מיום 17.11.26 בהתאם לסעיף 7 (א) לחוק חופש המידע, התשנ”ח- 1998, ולא נמסר עד ליום כתיבת שורות אלו.

במסגרת הבקשה ביקשה העותרת לקבל מידע בעל משמעות רחבה לציבור הישראלי ולבריאותו – פרוטוקולים ומידע בנוגע לנוהל עבודת הוועדה הבין משרדית לתיאום בתכשירי הדברה ולגיבושו, וכן מידע בנוגע לדיונים שנערכו בוועדה בין השנים 2017-2014 בדבר סוגיות עקרוניות כגון רוויזיות (בחינה
מחודשת של חומרים פעילים), לרבות פרוטוקולים, מידע מדעי שעמד בפני חברי הוועדה, עמדות הגופים הרלוונטיים בנוגע לחומרים שנדונו בדיונים אלו, וכיוצ”ב. כפי שיובהר להלן, המידע המבוקש הינו מידע חיוני הן לציבור בישראל והן לעותרת, כארגון המסייע בקביעת מדיניות ובשמירה על הסביבה ועל בריאות הציבור.

“עלויות של ניקוי נהר מזיהום, של החדרת חומרי הדברה למי התהום, או פיזור גזים רעילים באוויר לא נלקחו בחשבון כהוצאות של העבודה החקלאית, מה שגרם להן מלכתחילה.” – גלוריה סטיינם